Privacyverklaring

NM Cosmetics (gevestigd in Zwolle) is importeur in Nederland van het Italiaanse cosmeticamerk Barbara Bort.
Bij het uitvoeren van deze taken verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring lees je om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe jij jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door NM Cosmetics geleverde producten en diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen of die gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, contactgegevens en burgerservicenummer (BSN). Informatie die betrekking heeft op een onderneming is soms ook een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als je eigenaar bent van een onderneming en/of aandelen hierin bezit.

Wat is verwerken?
Onder verwerken vallen alle handelingen die uitgevoerd kunnen worden met een persoonsgegeven, waaronder verzamelen, delen, combineren en vernietigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?
Wij vragen je bepaalde persoonsgegevens te delen om je de producten en diensten waar je ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je aankopen doet, contact met ons opneemt (telefonisch, via mail of via ons contactformulier op de site), nieuwsbrieven wenst te ontvangen of deelneemt aan onze trainingen. NM Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze producten en/of diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Deze persoonsgegevens omvatten jouw:
o Voorletters en achternaam
o Geslacht
o Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
o Telefoonnummer (mobiel of vast)
o E-mailadres
o Geboortedatum
o Bedrijfsnaam
o Bezorg- en factuuradres en aankoopgeschiedenis
o Betalingsgegevens

Verwerkt NM Cosmetics ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, politieke voorkeur, geloof of gegevens betreffende ras. NM Cosmetics verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom en hoe gebruiken we jouw gegevens?
Wij willen je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
o Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
o Om goederen en diensten bij je af te leveren.
o Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
o Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit NM Cosmetics .

Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, sturen wij je onze nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze producten en diensten, acties, nieuws, evenementen of andere informatie die in verhouding staat met onze dienstverlening. Nadat je toestemming hebt verleend, kun je je op elk moment afmelden. Dit kun je aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wanneer je onze site gebruikt, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren of om contact met je op te nemen. Wanneer je als particulier bijvoorbeeld een aankoop doet op www.barbarabort.nl of of als je deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door jou opgegeven contactgegevens gebruiken om met je te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie.
Wanneer je contact met ons opneemt zullen wij gegevens over jou, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om je te helpen een probleem of vraag op te lossen. Op overeenkomstige wijze, om content op social media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van jouw social media-account op te geven om je aan te melden. Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt NM Cosmetics zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Op www.barbarabort.nl worden geen cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@barbarabort.nl.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij NM Cosmetics toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheim-houding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruikmaken van de diensten van derden, dan zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zullen wij je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@barbarabort.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen via info@barbarabort.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22-05-2018