Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden 2024

Levering- en betalingsvoorwaarden particulier 2023 (scroll door naar depositair)

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: NM Cosmetics

Vestigingsadres:

Postbus 2600

8000 AG ZWOLLE

Telefoonnummer: 0515 460 300

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@barbarabort.nl

KvK-nummer: 70522693

Btw-nummer: NL023008283B01

 1. Definities
 2. NM Cosmetics: de webwinkel waar klanten hun make-up producten online kunnen bestellen.
 3. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Nelleke Mulder Imago Groep een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Nelleke Mulder Imago Groep aan de klant.
 5. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Internetsite: www.nmcosmetics.nl.
 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Nelleke Mulder Imago Groep.
 3. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Nelleke Mulder Imago Groep betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.
 4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Nelleke Mulder Imago Groep is aanvaard.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 1. Totstandkoming
 2. Alle aanbiedingen van Nelleke Mulder Imago Groep zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van de klant door Nelleke Mulder Imago Groep schriftelijk is bevestigd. De administratieve gegevens van Nelleke Mulder Imago Groep zijn beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen als bewijs van de overeenkomst.
 4. Nelleke Mulder Imago Groep heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Nelleke Mulder Imago Groep zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 5. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan The Make Up Spot opgegeven informatie juist en volledig is.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden Nelleke Mulder Imago Groep niet.
 1. Prijzen
 2. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Nelleke Mulder Mulder Imago Groep zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 1. Betaling
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per overboeking, iDeal. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode.
 4. Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet wordt hij of zij door Nelleke Mulder Imago Groep gewezen op de te late betaling. Nelleke Mulder Imago Groep gunt de klant vervolgens een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien (14) dagen termijn is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Make Up Spot gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over het openstaande bedrag met een minimumbedrag van € 50,-.

 

 1. Levering
 2. Alle door Nelleke Mulder Imago Groep genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Nelleke Mulder Imago Groep bekend waren.  Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Overschrijding van de door Nelleke Mulder Imago Groep opgegeven levertermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Nelleke Mulder Imago Groep schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
 1. Herroepingsrecht
 2. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nelleke Mulder Imago Groep mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
 3. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nelleke Mulder Imago Groep mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 3. Als de klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn door aan Nelleke Mulder Imago Groep.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan Nelleke Mulder Imago Groep.
 5. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nelleke Mulder Imago Groep verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 7. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 8. Als Nelleke Mulder Imago Groep de melding door de klant heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 9. Nelleke Mulder Imago Groep vergoedt geen retourkosten van de klant.
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, worden uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen nadat dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst is gemeld aan de klant.
 1. Klachten en Garanties
 2. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Nelleke Mulder Imago Groep daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
 3. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
 4. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
 • de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Nelleke Mulder Imago Groep;
 • de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
 • Nelleke Mulder Imago Groep niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 • de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 1. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nelleke Mulder Imago Groep de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 2. Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Nelleke Mulder Imago Groep is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.
 4. Nelleke Mulder Imago Groep is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
 5. Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Nelleke Mulder Imago Groep, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Nelleke Mulder Imago Groep te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Nelleke Mulder Imago Groep, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 1. Overmacht
 2. Nelleke Mulder Imago Groep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Nelleke Mulder Imago Groep zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van Nelleke Mulder Imago Groep, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
 4. Voor zoveel Nelleke Mulder Imago Groep ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nelleke Mulder Imago Groep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Nelleke Mulder Imago Groep is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 2. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil welke tussen Nelleke Mulder Imago Groep enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
 4. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Levering- en betalingsvoorwaarden Depositairs 2018

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten en alle aanbiedingen van NM Cosmetics.

1.2       De voorwaarden zijn te raadplegen op www.nmcosmetics.nl

1.3       Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door NM Cosmetics. De overige blijven dan onverkort van kracht.

Artikel 2: Condities

2.1       NM Cosmetics hanteert geen minimale afname.

2.2       Bij bestellingen onder de  €100,00 ex. BTW berekenen we € 8,26 verzend- en administratiekosten.

2.3       Indien u aangeeft de producten in envelop te verpakken om de verzendkosten te beperken, is dit geheel voor eigen risico en kunnen de beschadigde producten niet worden geretourneerd.

Artikel 3: Prijzen

3.1       De prijzen van de producten en diensten van NM Cosmetics zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is gecommuniceerd in euro´s, exclusief btw en administratie- en verzendkosten.

3.2       De vastgestelde prijzen kunnen door NM Cosmetics ieder moment worden gewijzigd.

NM Cosmetics zal haar prijzen wijzigen indien de grondstofkosten, tarieven, marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.

3.3       Indien er een prijsverhoging is doorgevoerd van producten en/of diensten in de periode tussen het moment van bestellen en de uitvoering van de bestelling, kunt u de bestelling annuleren dan wel kiezen voor het ontbinden van de overeenkomst.

3.4       Indien een prijs is gecommuniceerd die een verschrijving of vergissing bevat, die u naar redelijkheid had kunnen voorzien, kan NM Cosmetics deze aanbieding niet nakomen.

 Artikel 4: Betalingsconditie

4.1       De betaling van de koopprijs, dient binnen 14 dagen na uw bestelling te zijn voldaan.

4.2      Deze betaling kan middels factuur.

4.3       Wanneer de betalingsregeling genoemd in 4.1 is overschreden wordt er een herinnering verzonden. Bij uitblijving van betaling zal de inning hiervan worden overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten die hierbij gemoeid zijn, zijn voor de afnemer.

Artikel 5: Aanbiedingen

5.1       Alle aanbiedingen van NM Cosmetics zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

5.2       Alle aanbiedingen zijn eenmalig en tijdsgebonden.

5.3       Indien een samengestelde aanbieding een verschrijving of vergissing bevat, die u naar redelijkheid had kunnen voorzien, kan NM Cosmetics deze aanbieding niet nakomen.

5.4       Speciale actieproducten en/of kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere producten.

Artikel 6: Leveringen & Bestellingen

6.1       Displays met decoratieve make-up worden gratis geleverd bij een van tevoren vastgesteld orderbedrag.

6.2       De samenstelling van de display even als de verkoopproducten kan geheel naar eigen inzicht worden ingevuld. Uiteraard kunt u dit ook aan NM Cosmetics overlaten, er wordt dan gekeken naar  de meest courante samenstelling.

6.3       Producten die uit het assortiment zijn, beschadigde artikelen en beschadigde verpakkingen kunnen niet worden geruild.

6.4       Gelieve uw bestelling bij voorkeur door te geven via onze webshop, telefonisch of ons email adres info@nmcosmetics.nl.

6.5       NM Cosmetics streeft er naar om bestellingen die voor 15.00 uur zijn binnengekomen, dezelfde dag voor 18.00 uur aan te leveren bij DHL . Hierdoor wordt de bezorging, afhankelijk van de dag, de dag er na bezorgd. De opgegeven levertermijn is een indicatie en geldt niet als fatale termijn. Indien de opgegeven levertermijn wordt overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of de overeenkomst te ontbinden.

6.6       Verzendingen worden verzorgd door DHL. De pakketten worden twee maal op het opgegeven adres aangeboden. Hierna kan de bestelling op het postkantoor worden opgehaald.

6.7       DHL levert niet op zondagen  en feestdagen.

Artikel 7: Retourneren

7.1       U kunt zonder opgave van reden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de overeenkomst ontbinden en producten retour zenden.

7.2       De producten dienen in de onbeschadigde, originele fabrieksverpakking en ongebruikte staat te worden verzonden.

7.3       De eventuele kosten van de aangeschafte producten worden binnen 14 dagen terugbetaald.

7.4       Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant.

7.5       Indien NM Cosmetics hierbij een foutieve order heeft verwerkt, zullen de portokosten worden vergoed.

Artikel 8: Beschadigde zending

8.1       Mocht u een beschadigde zending hebben ontvangen dient u ons binnen 24 uur te contacteren.

8.2       Vervolgens nemen we het beschadigde product terug en wordt er een nieuwe zending klaar gemaakt.

Artikel 9: Garantie

9.1       NM Cosmetics geeft garantie op de geleverde producten, deze voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan kunnen worden gesteld.

9.2       Indien deze geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan kunnen worden gesteld, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Artikel 10: Bonus en promotie

10.1      Bij startorders ontvangt u uiteraard een passend promotiepakket met, indien voorradig draagtasjes,posters, spiegelstickers en sachets.

10.2      Tevens is persoonlijke ondersteuning op het promotionele vlak mogelijk bij open dagen en  openingen etc. Invulling in overleg en afhankelijk van het order bedrag.

10.3      Bij een afname van 3 verkoopproducten per soort, per kleur ontvangt u 5% korting.

10.4      Bij een afname van 6 verkoopproducten per soort, per kleur ontvangt u 15% korting.

10.5      Testers kunnen op onze webshop  besteld worden.

 Artikel 11: Openingstijden

11.1      Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur  tot 17.00 uur met uitzondering van de vaste feestdagen.